Конкурс "20 лет "Нижегородской ярмарке"

Конкурс "20 лет "Нижегородской ярмарке"

10 ноября 2011 года. "Нижегородская ярмарка"

Стенд мастера
V_biletski_20jarmarka.jpg